,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Устройство на територията и конт. по строителството

RSS
Наименование на административната услуга Необходими документи Срокове/ дни Цена
1 Издаване на скица с указан начин на застрояване / виза / 1. Заявление, парафирано от гл. архитект на района. (pdf) 14 дни, 7 дни, 3 дни На основание чл. 134, ал.6 от ЗУТ 150.00 лв., 225.00 лв., 300.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. 14 дни, 7 дни, 3 дни На основание чл. 140, ал.2 от ЗУТ 40.00 лв., 60.00 лв., 80.00 лв.
3. Скица от действащия план за застрояване. 14 дни, 7 дни, 3 дни На основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ 150.00 лв., 225.00 лв., 300.00 лв.
2 Участие при определяне на строителна линия и ниво на строеж - проокол образец 2. 1. Заявление(pdf) 7 дни, 3 дни, 1 ден 10.00 лв., 15.00 лв., 20.00 лв.
2. Копие от документ за собственост.
3. Разрешение за строеж.
4. Данни строител.
5. Данни сторителен надзор.
6. План за безопасност и здраве.
3 Участие при определяне на строителна линия и ниво на строеж образец 2А 1. Заявление. 7 дни, 3 дни, 1 ден 10.00 лв., 15.00 лв., 20.00 лв.
2. Копие от документ за собственост.
3. Разрешение за строеж.
4. Данни строител.
5. Данни сторителен надзор.
6. План за безопасност и здраве.
4 Участие в съставяне на проокол за съответствие на строеж с одобрените строителни книжа ( чл. 159, ал.3 от ЗУТ ) и за това , че ПУП е приложен по отношение на застрояването - протокол образец 3 1. Заявление. 7 дни, 3 дни, 1 ден 30.00 лв., 45.50 лв., 60.00 лв.
2. Копие от документ за собственост.
3. Разрешение за строеж.
4. Протокол образец 2, 2А
5. Контролно геодезично заснемане
5 Регистрация на технически паспорт на строеж 1. Заявлени 7 дни, 3 дни, 1 ден 10.00 лв., 15.50 лв., 20.00 лв.
2. Копие от документ за собственост
3. 2 броя оригинални технически паспорта
4. магнитен носител.
6 Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и седалищно устройство. 1. Заявлени. 7 дни, 3 дни, 1 ден 5.00 лв., 7.50 лв., 10.00 лв
2. Копие от документ за собственост.
3. Скица.
7 Заверка на преписка от документи, на копия от планове и на документацията към тях " копие от издаден документ от отдел "Контрол по строителството" 1. Заявление 7 дни, 3 дни, 1 ден 10.00 лв., 15.00 лв., 20.00 лв.
2. Копие от документ за собственост.
8 Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонт в частни имоти. 1. Заявление. 30 дни 40 лв.
2. Документ за собственост.
9 Издаване на разрешение за строеж. 1. Заявление.(pdf) 7 дни, 3 дни, 1 ден Обикновена услуга - за основно пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради - потаблица 1 /лв./ кв. М. РЗП/
2. Копие от документ за собственост.
3. Скица.
4. Одобрен проект.
5. Декларации от заинтересованите лица.
10 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ 1. Заявление.(pdf)за преместваеми обекти - маси и сергии 
2. Копие от документ за собственост / договор за наем /
3. Скица или извадка от РП.за преместваеми обекти - павилиони с типов дизайн
4. Одобрен проект, когато е необходимо.
5. Декларации от заинтересованите лица, когато е необходимо, за преместваеми обекти по индивидуален проект
Обикновенна 7дни, бърза 3 дни, експресна 1 ден 20.00 лв., 37.00 лв., 50.00 лв.
бърза 3 дни 12.00 лв./кв.м, но не по-малко от 75.00 лв
експресна 1 ден 16.00 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв
  за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи
Обикновенна 7дни 10.00 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв
бърза 3 дни 15.00 лв./кв.м, но не по-малко от 150.00 лв
експресна 1 ден 20.00 лв./кв.м, но не по-малко от 200.00 лв
  Рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв.м.
Обикновенна 7дни 200
бърза 3 дни 300.00 лв.
експресна 1 ден 400.00 лв.
  За рекламен елемент с типов проект
Обикновенна 7дни 100.00 лв.
бърза 3 дни 150.00 лв.
експресна 1 ден 200
  За рекламен елемент по индивидуален проект
oбикновенна 7дни 300.00 лв.
бърза 3 дни 450.00 лв.
експресна 1 ден 600.00 лв.
  За фирмено информационно указателна табела и временни информационни елементи.
oбикновенна 7дни 50
бърза 3 дни 75.00 лв.
експресна 1 ден 100.00 лв.
  За фирмен надпис отделно от инвестиционен проект
oбикновенна 7дни 50
бърза 3 дни 75.00 лв.
експресна 1 ден 100.00 лв.
  За фирмен тотем
oбикновенна 7дни 200
бърза 3 дни 300.00 лв.
експресна 1 ден 400.00 лв.
  за презаверяване на разрешение за поставен рекламен елемент - 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне
11 Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти - само за зона 6 1. Заявлениe (pdf)   За павилион с типов дизайн
2. Копие от документ за собственост oбикновенна 7дни 100.00 лв.
3. Разрешение за монтаж. бърза 3 дни 150.00 лв.
4. Скица или извадка от РП. експресна 1 ден 300 лв.
5. Одобрен проект , когато е необходим, декларации от заинтересованите лица.   За павилион по индивидуален проект
  oбикновенна 7дни 300.00 лв.
бърза 3 дни 450.00 лв.
експресна 1 ден 600.00 лв.
  За автомивка и автосервиз
oбикновенна 7дни 300.00 лв.
бърза 3 дни 450.00 лв.
експресна 1 ден 600.00 лв.
12 Издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж 1. Заявление. обикновенна услуга три пъти стойността на разрешението за строеж
  2. Копие от документ за собственост.
  3. Скица
  4. Одобрен проект.
13 Заверка на екзекутиви 1. Заявление (pdf) 14 дни за жилищни сгради - 0.024 лв./ кв.м. РЗП със сутерен
2. Копие от документ за собственост. за нежилищни сгради - 0.06 лв. /кв.м. РЗП със сутерен
3. Разрешение за строеж. 7 дни Бърза услуга плюс 50 % от стойността на обикновената услуга
4. Екзекутивни проекти по всички части 3 дни Експресна услуга плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
14 Заверка на копие от ПУП   1. Заявление.
2. Копие от документ за собственост.
7 дни, 3 дни, 1 ден 10.00 лв., 15.00 лв., 20.00 лв.
15 Заверка на копие от инвестиционен проект 1. Заявление.
2. Копие от документ за собственост.
3. Копие от инвестиционен проект.
7 дни, 3 дни, 1 ден 10.00 лв., 15.00 лв., 20.00 лв.
16 Съгласуване и одобрение на инвестиционен проект на незаконен строеж. 1. Заявление. 30 дни, 14 дни, 7 дни три пъти стойността на съответното одобряване на инвестиционен проект
2. Копие от документ за собственост.
3. Скица.
4. Инвестиционен проект.
17 Одобряване на проект за делба по чл.202 и чл.203 от ЗУТ 1. Заявление. 30 дни, 14 дни, 7 дни 25 % от стойността по таблица 1
2. Копие от документ за собственост.
3. Скица.
4. Инвестиционен проект.
18 Съгласуване и одобрение на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция с оценка за съответствие. 1. Заявление (pdf)
2. Копие от документ за собственост за жилищни сгради - 0.08 лв./кв.м. РЗП със сутерен
3. Скица за нежилищни сгради - 0.20 лв./кв.м. РЗП със сутерен
4. Окомплектован проект за идейни проекти - 30 % от цената на съответната услуга
5. Оценка за съответствие.
6. Нотариално заверени декларации от непосредствените съседи и решение на ОС на ЕС , когато е в режим на етажна собственост, декларация от собственика, че не е започвал и не е извършил незаконно строителство в обекта.
7 дни, 3 дни, 1 ден Обикновена услуга
Бърза услуга плюс 50 % от стойността на обикновената услуга
Експресна услуга плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
Обикновена услуга
Бърза услуга плюс 50 % от стойността на обикновената услуга
Експресна услуга плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
19 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция с разглеждане от РЕСУТ 1. Заявление (pdf) 30 дни, 14 дни, 7 дни Обикновена услуга:
2. Копие от документ за собственост.   за жилищни сгради - 0.20 лв./кв.м. РЗП със сутерен
3. Скица.   за нежилищни сгради - 0.40 лв./кв.м. РЗП със сутерен
4. Окомплектован проект   за идейни проекти - 30 % от цената на съответната услуга
5. Нотариално заверени декларации от непосредствените съседи   Бърза услуга плюс 50 % от стойността на обикновената услуга
6.Декларация от собственика, че не е започвал и не е извършил незаконно строителство в обекта.   Експресна услуга плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
20 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция за преработка по чл.154, ал.5 от ЗУТ 1. Заявление (pdf) 30 дни, 14 дни, 7 дни Обикновена услуга:
2. Копие от документ за собственост. за жилищни сгради - 0.04 лв./кв.м. РЗП със сутерен
3. Скица. за нежилищни сгради - 0.10 лв./кв.м. РЗП със сутерен
4. Окомплектован проект за идейни проекти - 30 % от цената на съответната услуга
5. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ Бърза услуга плюс 50 % от стойността на обикновената услуга
Експресна услуга плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
21 За одобряване на типови проекти и приемане на прототипи на преместваеми обекти и рекламни елементи. 1. Заявление (pdf) 30 дни, 14 дни, 7 дни одобряване на корпоративен проект за реклмане елемент - 300 лв.
2. Копие от документ за собственост. одобряване на корпоративен проект за преместваем обект - 300 лв.
3. Скица. приемане на прототип на рекламен елемент по корпоративен типов проект - 500 лв.
4. Инвестиционен проект. приемане на прототип на преместваем обект по корпоративен типов проект - 500 лв.
5. Окомплектован проект Бърза услуга плюс 50 % от стойността на обикновената услуга
6.Декларация от собственика, че не е започвал и не е монтирал незаконно преместваем обект или рекламни елементи. Експресна услуга плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
22 Допускане анкетиране при изкопни работи към общински имот 1. Заявление. 7 дни, 3 дни, 1 ден 500.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. 750.00 лв.
3. Строително разрешение. 1000.00 лв.
23 Удостоверение за градоустройствен статут на имотите по ОУП и "Фондова" принадлежност. 1. Заявление. 7 дни, 3 дни, 1 ден 20.00 лв. + разходи за копиране
2. Копие от документ за собственост. 30.00 лв. + разходи за копиране
3. Скица. 40.00 лв. + разходи за копиране
4. Инвестиционен проект.
24 Съгласие за допускане на устройствена процедура. 1. Заявление (pdf) 14 дни, 7 дни, 3 дни 100.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. 150.00 лв.
3. Проект за приложение. 200.00 лв.
4. Актуална скица.  
25 Процедура за одобряване на план за регулация. 1. Заявление. 30 дни, 14 дни, 7 дни до 1 дка.- 200.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 250.00 лв.
3. Мотивирано предложение. над 10 дка. - 300.00 лв.
4. Актуална скица Бърза услуга : плюс 50 % от стойността
Експресна услуга : плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
26 Процедура за одобряване на план за застрояване 1. Заявление. 30 дни до 1 дка. - 200.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 250.00 лв.
3. Мотивирано предложение за актуална скица. над 10 дка. - 300.00 лв.
27 Процедура за одобряване на план за изменение на регулация 1. Заявление (pdf) 30 дни до 1 дка. - 200.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 250.00 лв.
3. Проект за предложение. над 10 дка. - 300.00 лв.
4. Актуална скица.
28 Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване / ИЗП/ 1. Заявление (pdf) 30 дни до 1 дка. - 200.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 250.00 лв.
3. Проект за предложение над 10 дка. - 300.00 лв.
4. Актуална скица.  
29 Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване. 1. Заявление (pdf) 30 дни до 1 дка. - 400.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 500.00 лв.
3. Проект за предложение. над 10 дка. - 600.00 лв.
4. Актуална скица.
30 Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване 1. Заявление (pdf) 30 дни до 1 дка. - 400.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 500.00 лв.
3. Проект за предложение. над 10 дка. - 600.00 лв.
4. Актуална скица.
31 Процедура за одобряване на работен устройствен план /РУП/ 1. Заявление (pdf) 30 дни, 14 дни до 1 дка. - 400.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 500.00 лв.
3. Проект за предложение. над 10 дка. - 600.00 лв.
4. Актуална скица.
32 Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване /изменение на план за регулация и застрояване / и работен устройствен план 1. Заявление (pdf) 30 дни до 1 дка. - 600.00 лв.
2. Копие от документ за собственост. до 10 дка. - 700.00 лв.
3. Проект за предложение. над 10 дка. - 800.00 лв.
4. Актуална скица.  
33 Удостоверение за обеки неподлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на чл.6 от наредба 2 / 2003г.
1. Заявление.
2. Документ за собственост.
3. Документи доказващи периода на извършване на строежа
4. Части от одобрен проект и/или разрешение за строеж
5. Становище от СХЕИ и РЗПАБ
6. Други документи доказващи времето на изпълнение на строежа и съответствието му с действалитен към този момент строителни правила и нормативи или съответствието му с нормите на ЗУТ.
7 дни, 3 дни, 1 ден 250.00 лв. за първите 100 кв.м.и по 0.50 лв. за кв.м. На 100 кв.м.
плюс 50 % от стойността на обикновената услуга
плюс 100 % от стойността на обикновената услуга
34 Удостоверение за завършеност на груб строеж 1. Заявление (pdf) 14 дни, 7 дни, 1 ден сгради до 1000 кв. М. РЗП 500 лв.
2. Копие от документ за собственост. сгради до 50 работни места 750 лв.
3. Разрешение за строеж. извън тези от 6-та категория 250 лв.
4. Протокол за откриване на строителна площадка . сгради до 100 кв.м. РЗП
5. Протокол за откриване на строителна линия и ниво
6. Акт образец 14 за приета конструкция
7. Ако е необходим лиценз за надзорника
35 Съгласуване на схема за разполаганена маси, столове, и др. подвижни съоръжения около търговски обекти. 1. Заявление. 7 дни безплатна
2. Схема за разполагане.
3. Документ за собственост или договор за наем.
36 Извършване на проверка в сгради в режим на етажна собственост 1. Заявление. 30 дни