,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Регистрация и контрол на търг.дейност

RSS
Наименование на административната услуга Необходими документи Срокове Цена
1 Заявяване на работно време в стационарни обекти на територията на СО 1. Заявление по образец
1 месец / 7 дни без такса
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
3. Удостоверение за регистрация, съглласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните.
4. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица.
5. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
2 Заявяване на работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна общинкса собственост. 1. Заявление по образец.
7 дни без такса
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията.
3. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал.7 от Закона за храните.
4. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица.
5. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
3 Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен обект / търговия на открито върху терени общинска собственост/ 1. Заявление по образец, подадено до 15 число на предходния месец до кмета на района, на чиято територия ще се извършва дейността. 1-во число на следващия месец 1.40 лв./кв.м. На ден 35.00 лв. на месец
За еднолични търговци.
1. Актуално удостоверение за вписване в търговският регистър към Агенция по вписванията.
2. Удостоверение за регистрация по НАП.
3. Други документи , на които търговеца се позовава.
За земеделски производител.
1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заварена от компетентния орган за съответната година.
2. Регистрационна карта за земеделски производител, заварена за съответната година
3. Други документи , на които търговеца се позовава.
4 Ред и условия за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен обект. 1. Заявление по образец. 1 -во число на следващия месец 1.40 лв./ кв.м. На ден 35.00 лв. на месец
2. Уведомление за извършване на търговска дейност за стационарен обект, пред който ще се разполагат подвижни съоръжения
3. Индивидуална схема по чл.28 б
5 За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници се събира такса както следва:

3.20 лв./ кв.м. на ден.
6 За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други се събира такса както следва:

1.20 лв. /кв.м. На ден
7 Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга 1. Заявление по образец. 7 дни 14.00 лв.
2. Лична карта