,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси

RSS
Наименование на услугата Необходими документи Срокове
Обикновенна Цена
1

Изготвяне на решения за назначаване на настойник или настойнически съвет на поставени под пълно запрещение лица, на малолетни (деца, ненавършили 14г.), чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права.

Изготвяне на решения за назначаване на попечител на поставени под ограничено запрещение лица, на непълнолетни (деца от 14г. до 18г.), чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права.

1. Заявление (pdf) / Заявление (doc) – подава се лично или от лице с нотариално заверено пълномощно 7 дни безплатно
2. Влязло в сила съдебно решение за лишаване от родителски права/поставяне под запрещение
3. Декларация от лицата, желаещи да бъдат настойници за отсъствие на обстоятелствата по чл. 158 от Семейния кодекс - Декларация (pdf) / Декларация (doc)
4. Документи за самоличност
5. Копие от акт за сключен брак (ако настойник/попечител е дееспособният съпруг)
6. Копие от акт за раждане
7. Копие от акт за смърт
2 Изготвяне на Удостоверение на назначеното за настойник/заместник-настойник/член на настойническия съвет/попечител лице, което да му послужи за удостоверяване на това обстоятелство 1. Заявление (pdf) / Заявление (doc) - подава се лично или от лице с нотариално заверено пълномощно 7 дни безплатно
2. Отчет за предходната година  по реда на СК (срок за представяне – до края на месец февруари. При непредставяне се налагат глоби в размер от 50 до 500 лв. – чл.171, ал.1, т.5 от Семейния кодекс)
3. Документи за самоличност.
3 Изготвяне на решения, с които се признава чуждестранно съдебно решение или друг акт по КМЧП за прекратяване на брак  1.Заявление – подава се лично или от лице с нотариално заверено пълномощно 

7 дни

3 дни

100.00 лв.

200.00 лв.

2. Влязло в сила чуждестранно решение или акт, снабдени с апостил, преведени и легализирани. 
3. Нотариално заверена декларация по реда на чл. 117, т.3 и 4 от КМЧП.
4. Документи за самоличност
4 Изготвяне на писмени справки на частни лица и адвокати по преписки, както и справки по съдебни дела, образувани по жалби срещу актове на главния архитект на СО - район "Надежда" Заявление по образец 7 дни 20.00 лв.
5 Изготвяне на писмени консултации по въпроси, представляващи законен интерес на граждани или юридически лица, извън правомощията на главния архитект на София и дейността на ДАГ Заявление по образец 7 дни 30.00 лв.
6 За извършване на проверки и заверки на заявления - декларации по обстоятелствени проверки на имоти Заявление по образец 7 дни 10.00 лв.
7 Писмени консултации на физически лица, фирми , адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица относно извършвани услуги от отдел "Общинска собственост" Заявление по образец 7 дни 50.00 лв.
8 Издаване на служебни бележки и удостоверения относно услуги извършени от отдел "Общинска собственост Заявление по образец 7 дни 13.00 лв.
9 Образци УП 1. Заявление. 14 дни безплатна
2. Трудова книжка.
3. Документ за самоличност.
10 Удостоверение по трудови правоотношения 1. Заявление 7.00 лв. безплатна
2. Документ за самоличност
11 Предоставяне достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация Заявление по образец 14 дни безплатно 
12 Съгласуване на подадени молби за изплащане от държавата на присъдена издръжка Констативен протокол от съдия – изпълнител, ведно с приложенията към него  14 дни безплатна