,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Общинска собственост и жилищно настаняване

RSS

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Наименование на услугата Необходими документи Цена ,лв
7 дни 3 дни 1 ден
1 Удостоверение за деактуване на общински имоти. 1. Заявление. 15 22 30
2. Заповед за деактуване.
4. Пълномощно (ако е необходимо).
2 Удостоверения, свързани с общински имоти за нотариус, съд или друг държавен орган, за физически и юридически лица 1. Заявление 15 22 30
2. Документ.
3. Доказващ правен интерес
3 Отписване на общински имоти от актовите книги - мероприятия по отписване от актовите книги. 1. Заявление (pdf)
13

2. Заповед за деактуване.
4 Проверка и заверка на заявления-декларации по обстоятелствена проверка 1. Заявления-декларация - 5 бр. 20

2. Други документи удостоверяващи косвено собствеността или вещно право на молителя.
5 Писмена справка относно реституционни претенции. 1. Заявление (pdf) 20 30,6 40
6 Удостоверение за технически характеристика на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници, както и писмена справка за собствеността. 1. Заявление (pdf)
13 19,5 26
2. Документ за собственост.
7 Справки по досиета на актове за общинска собственост 1. Заявление. 13 19,5 26
8 Издаване на дубликат и заверени копия от договор за продажба на жилища. 1. Заявление (pdf)
10 15 20
2. Документ за самоличност.
9 Издаване заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива. 1. Заявление. 7,5 11,2 15
10 Писмени консултации на заинтересовани лица. 1. Заявление. 0 75,5 100
2. Документ за платена такса.
11 Издаване на служебни бележки и удостоверения. 1. Заявление (pdf)
13 19,5 26
2. Документ в зависимост от искането.
12 Продажба на общински жилища на настанени в тях лица. 1. Заявление формуляр. три месеца след решение на СОС 0 0
2. Заверена настанителна заповед, декларация за имотно състояние, декларация за семейно положение, удостоверение от СДВР за движение на адреса, удостоверение от Службата по вписвания за сделки с имоти, удостоверение от ПАМДТ за липса на декларирани имоти, бележка за доходи.
13 Писмена справка относно разпределение на идеалните части от общите части на сгради в етажна собственост. 1. Заявление. 13 19,5 26
2. Документ за собственост.
14 Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост 1. Заявление. 13 19,5 26
15 Изпращане на уведомително писмо до службата по вписвания за заличаване на ипотека. 1. Заявление. 0

2. Документ за собственост.
3. Служебна бележка от ДСК.
16 Картотекиране на граждани като нуждаещи се от общинско жилище 1. Заявление (pdf) 20лв,60 дни 20.00 лв.
2. Молба-декларация (по образец).
3. Копие от лична карта.
4. Удостоверение от Адресна служба на СДВР.
5. Копие от договор за свободен наем (ако живее при такива условия).
6. Копие от акта за даектуване на имот по ЗВСВОНИ (реституция).
7. Копие от нотариален акт (съдебно решение), удостоверяващо собственост върху недвижим имот (идеална част).
8. Удостоверение от Данъчна служба за декларирани недвижими имоти - оригинал.
9. Удостоверение от служба по вписване за извършени сделки с имоти на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места.
10. Удостоверение за граждански брак (бракоразводно, акт за раждане, акт за смърт).
11. Удостоверение от ТЕЛК, ЛКК.
12. Съдебно решение за изваждане от имот.
13. Удостоверение за наследници (ако притежавания имот е по наследство).
14. Служебна бележка от местоработата за доходи на всички членове на семейството (домакинството) или от Бюрото по труда (ако е безработен).
15. Копие от съдебната регистрация на фирмата, ако има такава.
16. Документ за застрахователна стойност на МПС от лицензиран оценител.
17. Документ за платена такса.
17 Издаване на настанителна заповед и сключване на наемен договор. 1. Валидна картотека 10

2. Решение на комисията по чл.10
18 Включване в списъците за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно - спестовни влогове. 1. Заявление и декларация по образец, спестовна книжк или копие от нея. 13

19 Изпращане на окомплектовани искания за учредяване вещни права върху общински иноти - права на строеж, право на ползване , право на надстрояване и пристрояване , ликвидиране на собственост/придружени със становища на главния архитект/ 1. Заявление. 14 дни

2. Фирмени документи ако е търговско дружество или сдружение
3. Документ за собственост.
4. Актуална скица.