,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

RSS

 

№ по ред

Наименование на услугата

Необходими документи

Такса

7 дни

обикновена

3 дни

бърза

1 ден

експресна

 

 

1

Възстановяване или промяна на име чл. 19а от ЗГР

 

 

 

писмено заявление от молителя с нотариална заверка на подписа, заверено копие от акт за раждане, документ за самоличност.

                                                   

30 дни - безплатна

 

 

 

 

2

Издаване на удостоверение за наследници

 

 

 

 

искане за издаване на удостоверение за наследници попълнено от наследник, документ за самоличност, платена такса

                                             

 

 

5.00 лв.

 

 

7.50 лв.

 

 

10.00 лв.

 

 

3

Издаване на удостоверение за семейно положение бланка

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса

                                      

 

 

5.00 лв.

 

 

7.50 лв.

 

 

10.00 лв.

 

 

4

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса

                                              

 

 

5.00 лв.

 

 

7.50 лв.

 

 

10.00 лв.

 

 

5

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки- образец - приложение № 1

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса

                                              

 

 

5.00 лв.

 

 

7.50 лв.

 

 

10.00 лв.

 

 

 

6

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

 

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, документ за гражданско състояние или друг официален документ, платена такса

 

 

 

 

3.50 лв.

 

 

 

5.25 лв.

 

 

 

7.00 лв.

 

 

7

 

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 

 

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, официален документ от който да са видни името, дата на раждане, пол, семейно положение на чуждия гражданин, платена такса

                                            

 

 

5.00 лв.

 

 

7.50 лв.

 

 

10.00 лв.

 

 

 

 

8

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Р.България

 

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, платена такса

 

 

 

 

5.00 лв.

 

 

 

7.50 лв.

 

 

 

10.00 лв.

 

 

9

Заверка на заявление за постоянен адрес

 

 

 

 

 

документи по чл. 92, ал. 2 и ал. 3 от ЗГР, заявление за постоянен адрес, документ за самоличност, платена такса

образец- приложение № 14, декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР

 

 

 

 

 

 

2.50 лв.

10.

Заверка на адресна карта на настоящ адрес

 

 

документи по чл. 92, ал. 2 и ал. 3 от ЗГР, адресна карта, документ за самоличност, платена такса

 

 

 

 

 

2.50 лв.

11.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

 

 

2,50 лв.

12

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

 

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

 

 

 

2,50 лв.

13

 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес , регистриран след 2000 година

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

 

 

 

2,50 лв.

14

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес , регистриран след 2000 година

 

 

 искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

 

 

 

2,50 лв.

15

Издаване на удостоверение за правно ограничение

 

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

3,50

 

5,25

 

7,00

16

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

 

5,00

 

 

7,50

 

 

10,00

17

Връчване на удостоверение за раждане- оригинал

документ за самоличност на родител        

 

 

безплатна

18

Съставяне на актове по гражданска състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

 

чуждестранен документ – заверен с превод и легализация        

 

 

безплатна

 

 

19

Промяна в актове по гражданско състояние

извърша се въз основа на съдебно решение или решение на длъжностното лице по гражданско състояние       

 

 

 

безплатна

 

 

20

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

 

извърша се въз основа на съдебно решение        

 

безплатна

 

 

21

Издаване на удостоверение за раждане- дубликат

 

 

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

 

5,00

 

 

7,25

 

 

10,00

22

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност,  платена такса        

 

 

5,00

 

 

7,25

 

 

10,00

23

Издаване на препис – извлечение ат акт за смърт за втори и следващ път

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност на наследник,  платена такса        

 

 

 

5,00

 

 

7,25

 

 

10,00

24

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние ( акт за раждане, акт за смърт )

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса        

 

 

 

3,50

 

 

5,25

 

 

7,00

25

 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина        

   

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса        

 

 

 

5,00 лв.

26

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, актове по гражданско състояние, уведомително писмо от МВР,

 

 

 

 

3,50 лв.

27

Издаване на заверен препис от семейния регистър на населението

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса        

 

 

 

2,50 лв.

 

 

3,75 лв.

 

 

5,00 лв.

28

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

 

писмо от държавна институция        

 

 

безплатна

 

 

29

Припознаване на дете

декларация от родителите, документ за самоличност, удостоверение за раждане - оригинал         

 

 

безплатна- 90 дни

 

 

30

 

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

писмо с доказано правно основание        

 

5,00

 

 

31

Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

искане за установяване на българско гражданство, 2 броя снимки, документ за платена такса за МП, удостоверение за раждане, копие от документ за самоличност, копие от указ, документ за платена такса        

 

 

12 лв.- след получаване отговор от МП

 

 

32

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг  акт на чуждестранен съд или друг орган - образец по чл. 118, ал. 1 от КМЧП, декларация по чл. 117, т. 3 и 4 от КМЧП

 

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението,  препис от чуждото решение, преведен и легализиран чуждестранен акт, нотариално заверена декларация, че са спазени условията на чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП,               документ за самоличност, платена такса        

 

 

 

 

 

 

120,00 лв.

 

 

33

Издаване на преписи от документи по гражданско състояние

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса        

 

2,50

3,75

5,00

34

Издаване на други видове удостоверения по искане на гражданите

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за населението, документ за самоличност, платена такса        

 

 

 

3,50

 

 

5,25

 

 

7,00

35

Издаване на удостоверение за административен адрес/ стар и нов номер на блок, старо и ново наименование на улица/

заявление, документ за собственост, платена такса

 

 

3,00

 

 

5,25

 

 

7,00

36

Копиране на документи и заверка на копие от документ – формат А4 едностранно

заявление, документ за самоличност, платена такса

 

 

 

0,50

 

Бланка - Удостоверение за наследници

Бланка - Адресна карта за настоящ адрес

Бланка - Адресна карта за постоянен адрес

Бланка - Удостоверение въз основа на регистъра на населението