,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55




Инженерна инфраструктура благоустройство и екология

RSS
Наименование на услугата Необходими документи Срок Цена
1 Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна за строителни материали. 1. Заявление (pdf) 7 дни 1.00 лв./ кв.м. на ден
2. Строително разрешение.
3. План за безопасност и здраве.
4. Схема на заеманата общинска площ с посочена квадратура.
2 Заверка на екзекутивна документация - обекти на инженерна инфраструктура 1.Заявление 30 дни.  
2. Копие от документ за собственост.
3. Рзрешение за строеж.
4. Екзекутивни проекти по всички части.
3 Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност. 1. Заявление. 14 дни, 7 дни, 3 дни За физически лица: 25.00 лв., 37.50 лв., 50.00 лв.
2. Експертна оценка. За юридически лица: 38.00 лв., 57.00 лв., 76.00 лв.
4 Съгласуване на проекти по озеленяване, инфраструктурни обекти и други 1. Заявление. 7 дни няма
2. Проект част озеленяване съгласуван от ДЗС
5 Експертна оценка на дървесна и храстова растителност - до 5 дървета. Заявление 14 дни, 7 дни, 3 дни 30.00 лв., 45.50 лв., 60.00 лв.
6 Експертна оценка на дървесна и храстова растителност - до 10 дървета. Заявление 14 дни, 7 дни, 3 дни 50.00 лв., 75.00 лв., 100.00 лв.
7 Експертна оценка на дървесна и храстова растителност - над 10 дървета. Заявление 14 дни, 7 дни, 3 дни 100.00 лв., 150.00 лв., 200.00 лв.
8 Издаване на резрешение за кастрене и премахване на растителност - до 5 дървета Заявление (pdf) и документ за собственост. 30 дни, 14 дни, 7 дни 30.00 лв., 45.50 лв., 60.00 лв.
9 Издаване на резрешение за кастрене и премахване на растителност - до 10 дървета Заявление (pdf) и документ за собственост. 30 дни, 14 дни, 7 дни 50.00 лв., 75.00 лв., 100.00 лв.
10 Издаване на резрешение за кастрене и премахване на растителност - над 10 дървета Заявление (pdf) и документ за собственост. 30 дни, 14 дни, 7 дни 100.00 лв., 150.00 лв., 200.00 лв.
11 Издаване на резрешение за преместване на растителност в частен имот. Заявление и документ за собственост. 14 дни 20.00 лв.
12 Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране. Заявление и документ за собственост 30 дни 5.00 лв. на куб.м.
13 Издаване на позволително за транспортиране на дървесина Заявление 30 дни 4.00 лв на куб.м.
14 Регистрация на домашни любимци и издаване на удостоверение. 1. Заявление - декларация по образец. 7 дни безплатна
3. Лична карта на собственика.
15 Извършване на проверка в сгради в режим на етажна собственост 1. Заявление. 30 дни