,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
София - интегриран план за развитие

RSS

Столична община е бенефициент  по  проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София 2014-2020 г.” ( ИПГВР), в рамките на  Оперативна програма „Регионално развитие”,  съфинансира от Европейски съюз.

     ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие.

    Инициативата обединява всички проекти и програми за обновяване, с оглед подобряване облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост, социалната активност и като цяло да се повиши стандартът на живот.  В допълнение интегрираният план допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града до 2020г.

     Обединение „СОФИЯ XXI” ДЗЗД беше избрано за изпълнител на проекта след открита процедура по ЗОП. Водещ партньор в „София XXI" е Националният център за териториално развитие, чийто председател е проф. д-р арх. Веселина Троева.

    Същността на плана е да се определят три зони на въздействие в град София.

                               Зоните на въздействие са три вида:

–      Зони с преобладаващ социален характер – градски територии с преобладаващи жилищни функции, с концентрация на социално-икономически проблеми и лошо състояние на техническата инфраструктура, сградния фонд и жилищната среда като цяло;

–      Зони с потенциал за икономическо развитие – градски територии с преобладаващото предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности;

–      Зони за въздействие с публични функции с висока обществена значимост– централни градски части, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности.

 

 Зоните за въздействие на територията на гр. София са приети с Решение № 479 от 20.09.2012г. на СОС.  

  1. Зони за въздействие с преобладаващ социален характер – два броя:

  1. Зони за въздействие с потенциал за икономическо развитие  - два броя:
  1. Зони за въздействие с публични функции с висока обществена значимост – два броя:

 

За да се гарантира успешната реализация на обновяващите операции в зоните за въздействие, като приоритетни за реализацията на ИПГВР се определиха и 4 линейни обекта от общоградско значение, а именно:

Бул. "Източна тангента"
Бул. "Западна тангента"
Бул."Тодор Каблешков";
III-ти метродиаметър.

За повече информация може да посетите сайта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София