,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Проект TURAS

RSSСТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Столична община изпълнява 5- годишен проект, с наименование TURaS „Урбанистична гъвкавост и устойчивост”. 

Инициативата TURаS събира на едно място градските общности и бизнеса с местните власти и изследователи, за да може същите да си сътрудничат в разработването на нови практически решения за по-устойчиви градски райони.

11 местни власти, 9 университета и 8 търговски предприятия от Дъблин (Ирландия), Рим (Италия), Щутгарт (Германия), Севиля (Испания), Лондон (Великобритания), Брюксел (Белгия), Любляна (Словения), Ротердам (Холандия), София и Варна (България) са включени в начални пилотни изследвания на TURаS, насочени към разнородни казуси на градското устойчиво развитие, а именно: адаптация към изменението на климата и смекчаване на последиците; недостиг на природни ресурси; неконтролирано градско разрастване; зелена инфраструктура; саморазвиваща се икономика, базирана на местни ресурси, както и участие на общностите в области като времената употреба на изоставени области и сгради.

Повече от половината население на света живее в градски райони и с тази образна прогноза, която ще се разраства, търсенето на все по-оскъдни природни ресурси продължава да ескалира.

 

Резултатите, които произтичат от тези пилотни проучвания, ще бъдат измерени и сравнени между участващите градски области преди финалния набор от стратегии и инструменти, за да бъде разработен за употреба от други европейски градове. В крайна сметка, Проектът ще илюстрира на градските общности, бизнеса, проектантите и мениджърите как преходните стратегии могат да бъдат създадени и приложени след като се стремим да се придвижим напред към един по-устойчив градски живот.

Столична община като партньор по Проекта участва основно в изследване на казуса, свързан с причините, механизмите и последиците от неконтролирано  разрастване на градовете. Основна териториална локализация за прилгане на резултатите от проект TURаS, и същевременно обект на изследователска дейност по време на самия Проект, са северните крайградски зони на Столична община. Те са естествения и логичен териториален ресур за развитие на града.

Именно чрез проект TURаS ще бъдат създадени съвременни мерки, инструменти и практики, даващи възможност за гъвкаво и устойчиво развите на града и в частност крайградските зони. Цел  на Столична община, чрез участието й в Проекта, е да бъде създаден устойчив модел за урбанистично развие на северните територии. За постигане на целта трябва да бъдат решени следните основни задачи:

-          Ограничаване неконтролираното разрастване на града в периферните територии, с цел опазване на околната среда, улесняване на мобилността, подобряване на контролираното градско планиране, чрез вземане под внимание на пазарните  процеси и принципите на устойчивостта;

-          Отваряне на центровата система към периферията за по-качествено и по-равномерно обслужване на населението и преход от моноцентрична към развита йерархическа система от центрове, с цел подобряване стандарта на живот в селищата от околоградския район и повишаване на тяхната привлекателност;

-          Облекчаване на централните части на София и подобряване на урбанистичния баланс в обхвата на Столична община чрез насочване на инвестиции основно за развитие на публичната техническа и социална инфраструктура и масовия  градски транспорт.

           

Очакавните резултати, които Столична община ще постигне като равноправен партнор по проект ТURAS са:

-          Oбективна картина за развитието на процесите в южната периферия на града, като „лош модел”, който не бива да повтаряме и трябва да предотвратим на всяка цена;

-          Aнализи и предложения, които ще ни позволят да осмислим процесите в северните територии преди тяхното развитие – работещ сценарий за развитие, планиране и управление за целесъобразно постигане на задачите в ОУП;

-          Развитие на районите в северната част на Общината, които в момента не са обхванати от програми за пряко планиране и финансиране.