,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Проект "Нови възможности за грижа"

RSS

На 18 март 2015 г. Агенция за социално подпомагане (АСП)  подписа споразумение за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»

Район „Надежда“ в качеството си на партньор по проект „ Нови възможности за грижа“ стартира процедура за прием на документи за кандидат-асистенти и медицински специалисти от дата 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. /включително/.

Пълният пакет от документи за кандидатстване можете да получите в Деловодство на район „Надежда“, ет. 1, ул. “Кирил Дрангов“ 55 , жк Надежда 1, от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден, както и от сайта на район „Надежда“ - www.so-nadejda.com  .

Приемът на документи се извършва отново в Деловодство на район “Надежда“, ет. 1, ул. Кирил Дрангов 55, жк Надежда 1, от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден в посочения срок.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на съответната община.

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.  Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:

 Заявление за ползване на услуга „личен асистент"

 Приложение към заявлението за ползване на услугата „личен асистент”

 Заявление за кандидатстване за личен асистент

Списък на оценените лични асистенти

Списък на класираните кандидат потребители

Съобщение за отмяна на втори етап от проекта