,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ОПАК

RSS

 

Оперативна програма „Административен капацитет” 

Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси” 

Подприоритет2.2 :„Компетентна и ефективна държавна администрация” 

 

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11

  

Проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда»  

Договор № 13-22-72/23.01.2014 г.

Период на изпълнение: 9 месеца

Стойност на проекта: 87 497,46 лв. (с корекция, съгласно писмо от УО на ОПАК / 11.09.2014 г.)

Основна цел на проекта:

 

Повишаване на административния капацитет на общинската администрация на СО район „Надежда” чрез обучение за развитие на ключови и специални компетентности в съответствие със съвременните изисквания за качество и ефективност на извършваните дейности.

 

Специфични цели:

  • Обучение на служителите от общинската администрация с цел повишаване на тяхната квалификация за постигане на  критериите за ефективна работа.
  • Обучение на служителите в общинската администрация, съобразено с установените потребности за развитие на специфични компетентности във връзка с подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса.
  • Обучение на служителите в общинската администрация за развитие на ключови компетентности и развитие на  индивидуалния потенциал на всеки служител в  съответствие с общите цели на управлението.
  • Създаване на условия за устойчиво развитие на човешкия потенциал чрез обмен на опит и знания между служителите и умения за ефективна работа в екип.

Целева група: Служители на район «Надежда» 

Очаквани резултати: 

Повишени компетентността и ефективността в работата на служителите на районна администрация  „Надежда” чрез обучения за изграждане и усъвършенстване на знания и умения.

Основни дейности:

Дейност 1

Организиране на дейностите по общо управление на проекта – екип от 4 експерти координира правилното изпълнение на проекта – ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник

Дейност 2

Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения в ИПА.Мониторинг на обученията. Тази дейност ще бъде насочена към провеждането на обучения по 30 теми, селектирани от Каталога на Института по публична администрация, ориентирани към специфични потребности на служителите. 

Дейност 3

Организиране и провеждане на обучения, които не са по Каталога на ИПА. Провеждане на обучения по Английски език, Обучение за работа с Autocad, обучение за работа с медии, както и групово обучение на  служителите от общинската администрация за подобряване дейността на отделите. Последващ  мониторинг на обученията.

Дейност 4

Дейности по информация и публичност - при реализирането на тази дейност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация.

Резултати

Изпълнението на проекта, в съответствие с целите на ОПАК, ще осигури на гражданите и бизнеса модерно и отговарящо на изискванията им административно обслужване, ефективна и прозрачна администрация, компетентно партньорство, в процеса на разработване и изпълнение на националните и европейски политики. 


Проектът се финансира от Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.

Обществена поръчка с предмет: «Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите на проект «Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район «Надежда», финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" - свързани документи изтегли ТУК

Обществена поръчка с предмет: «Организиране и провеждане на обучения за реализиране дейностите на проект «Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район «Надежда», финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", разделена на две обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 - „Организиране на специализирани, чуждо езикови, компютърни обучения“
2. Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на обучения за изграждане на екипа‘‘ - Свързани документи изтегли ТУК

60 служители на район „Надежда" повишават квалификацията си по проект на ОПАК

11/02/2015
На 9.02.2015 г., в залата на Българска телеграфна агенция  (БТА) се проведе финална пресконференция на тема...
06/02/2015
Покана за участие в информационна среща в рамките на проект"Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация...
13/11/2014
Ръководството на район „Надежда“, Столична община участва в обучение на тема „Работа с медии /поведение пред камера“ в рамките на проект...
22/10/2014
В периода 10-12 октомври 2014 г, в апарт хотел Лъки Банско се проведе обучение   на 60 служители на район „Надежда”, Столична община на тема...
19/09/2014
Общо 4 служители на район "Надежда", Столична община преминаха обучение на тема Специализиран софтуерен продукт Autocad през м. септември...
16/09/2014
На 16.09.2014 г. стартира чуждоезиково обучение на общо 16 служители на район "Надежда", Столична община в рамките на проект "Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния
07/09/2014
за участие в информационна среща в рамките на проект "Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската...
23/07/2014
В периода 30 юни-11 юли се проведе обучение на 1 служител на район "Надежда", СО на тема "Делова умения и провеждане на работни срещи (на английски език) в Институт по публична администрация, ул. Будапеща 17....
17/07/2014
На 14 и 14 април 2014 г., един служител на район "Надежда", Столична община премина успешно курс "Комуникационна стратегия - техники и план за разработване" в Институт по публична администрация, гр. Банкя. Лектор на обучеинето беше Мануела Малеева...
19/06/2014
Общо 60 служители на район "Надежда", СО преминаха успешно курс "Административна стилистика", с лектор Младен Младенов.
Обучението с продължителност, 1,5 дни се проведе...
04/06/2014
На 2,3, 4 юни 2014 г. , се проведе обучение на тема "Публичен имидж - елемент на доброто управление", в което 12 служители на район "Надежда",СО получиха Сертификати. Лектор на обучението беше Мануела Малеева...
16/05/2014
На 15 и 16 май 2014 г., един служител на район "Надежда", СО премина успешно обучение на тема "Държавен протокол и церемониал", което се проведе от външен експерт на Инситут по публична администрация...
01/04/2014
В края на м. март петима служители на район "Надежда" преминаха курс за повишаване на ИТ комептентностите под надименование "Презентационни умения с Powerpoint " в учебна база на адрес бул. Драган Цанков 21А...
31/03/2014
През м. март 2014 г. стартираха обучения на служители на район "Надежда" в рамките на проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район...
30/03/2014
Анна Александрава, заместник-кмет на район „Надежда” и Мая Благоева, заместник-кмет на район „Надежда” участваха в обучение за управление на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”...
29/03/2014
На 23  януари 2014 г.,  район „Надежда”, Столична община сключи Договор с УО на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК)...
28/03/2014
На 5 септември 2013 г., УО на ОПАК обяви, че 119 нови проекта  ще получат финансиране по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК)...
27/03/2014
На 15.05.2013 г., район „Надежда” подаде проектно предложение с наименование „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния...