,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение

RSS
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

Във връзка с промени в Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 92/23.04.2014г., Ви уведомяваме следното:

1. Документи за искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. се подават до Кмета на Столична община в срок до 1 /един/ месец от възникването на основанието за предоставяне на стипендия.
Документите се внасят в деловодството на Дирекция „Образование” на ул. „Оборище” № 44, ет.4, стая 2.

2. Едногодишни стипендии по чл.10 от горецитираната Наредба ще се отпускат на ученици от общински училища от VІІІ –XІІ клас, спечелили национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. (приета с ПМС № 93/24.04.2014 г..) до навършване на 18 години.