,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55




МКБППМН

RSS

Дейност на МКБППМН

Център по превенция

Кабинет за консултации с психолог

Консултации с родители

 

Адрес: Надежда II, бл. 257, партер, тел. – 02 837 55 54

Ръководител: Елена Тодорова

 

В изпълнение на Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се създават следните структури:

  1. Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет на Република България
  2.  Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към общинските или районните администрации.  (МКБППМН)

Основни дейности на комисията са:

Съставът на МКБППМН при район  “Надежда”  се определя със заповед на кмета на района.

В състава на  комисията са включени кметът на района, представители на районна администрация (отдел „Образование”), педагози, психолози, юристи.

Организацията на работата на комисията се осъществява от  секретар – служител на районната администрация.

В работата на комисията се включват  инспектори от детска педагогическа стая и служители на дирекция “Социално подпомагане”.