,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Комплекс за детско хранене в район "Надежда"

RSS

               

Комплекс за детско хранене – два пункта в район „Надежда“

 

 Комплекс за детско хранене с Банка за майчина храна предоставят храна в два раздавателни пункта на    територията на район "Надежда" с адрес:

 

  ДГ №27 "Детска китка", адрес: Надежда 1, ул."Иван Кулин", №9
  ДГ №171 "Свобода", адрес:
кв. „Свобода“, ул. "Петко Д. Петков" №14

 

Работното време на пунктовете е от 11.30 ч. до 12.30 ч., телефон за допълнителна информация и справки - 02 822 90 58.

 

 

Условията за записване са регламентирани  в  чл.38 на Наредба №26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

 

Изисквания и необходими документи:

1. Навършена 10 месечна възраст на детето.
2. 3аявление в  свободен текст.
З. Талон-направление от личния лекар /за изключване на алергия към храни/
4. Акт за раждане - копие.
5. Предадени 30 бр.бурканчета от 190 мл и 60 бр. нови капачки от детски храни/за многократна употреба/.
6. Издава се абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график в раздавателните пунктове /за пропусналите има допълнителна дата за продажба на купони/. Броят на купоните се определя в зависимост от броя на работните дни за месеца.

• Бурканчетата да бъдат с премахнати  лепило и етикети!!!

Необходимите документи се приемат в раздавателните пунктове или кухнята-майка, след одобрение от лекаря се издава абонаментна карта и се закупуват купони по утвърден график .

ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ

Абонати, пропуснали графика могат да закупят купони от кухнята-майка всеки работен ден между 8.00 и 10.00 часа или след предварителна уговорка с домакина към съответната кухня.

ЗАВЕРКА НА КУПОНИ

Закупените купони се заверяват една седмица предварително, както следва:

! За избягване на технически грешки и неточности заверка на купоните да се извършва само от раздавачите към съответния пункт или друг служител на кухнята.

При пропускане на заверка в пункта, последната може да се направи в кухнята - майка до сряда.