<< Към всички новини

Обявление за Заповед № РНД22-РА50-22/ 09.06.2022г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и работен устрой

14/06/2022

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

         На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РНД22-РА50-22/ 09.06.2022г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” е допуснато изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за УПИ VI-574 и УПИ VII-575, ПИ с идентификатори 68134.1383.574 и 68134.1383.575, кв.190, м.“Надежда 2 б”, СО – район „Надежда“.