<< Към всички обяви и съобщения

Обявление за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за изменение на ПУП-ИПРЗ и ИПУР за УПИ II-810"за спорт, забавления и подземен гараж", кв.28, м."кв.лев Толстой", СО-район "Надежда"

07/06/2022

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-62, 495-11-80, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

       На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.22, ал.4 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община ( Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. ), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНД22-РД56-196/01.06.2022г. на Кмета на СО-район „Надежда“ за провеждане на процедура по ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-810 „ЗА СПОРТ, ЗАБАВЛЕНИЯ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ“, ПИ с идентификатор 68134.1381.810 по КККР и Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ от о.т.37 до о.т.35 и от о.т.35 до о.т.34, кв. 28, м. ,, Толстой“, СО - район ,,Надежда“.

    

     Проектът ще се представи публично на 14.06.2022г. от 17:00ч. в Заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.

 

     Проектът се обсъжда с цел да бъдат изразени становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

 

     Писмени становища по проекта могат да се подават до 23.06.2022г. по реда на чл.23 от НРНПООСО в деловодството на СО - район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

     Проектът ще бъде изложен в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – главен архитект на отдел „УТКР“ на СО -  район „Надежда“.

 

      Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 28.06.2022г. от 17:00ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.

 

 

07.06.2022г.                  ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ