,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение

Публикувано на: 01/04/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“ бр.24 от 31.03.2015г. е обявено Решение № 824/18.12.2014г. на СОС.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Надежда“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.