,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение

Публикувано на: 09/03/2015
RSS
Print this page

 На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“ бр.17 от 06.03.2015г. е обявено - Прекратяване на административното производство по одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: „Северна скоростна тангента с дължина около 17км. от отклонението на магистрала Калотина-София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе“ (от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км 0+785 (ВЛ 110 Kw Требич)“.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Надежда“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен“ на Направлене „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Решение № 18 на Столичен общински съвет -22.01.2015 г.