,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс за отдаване под наем

Публикувано на: 06/03/2015
RSS
Print this page

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-39,60,61 факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

Район „Надежда“ на основание   заповед №СО15-РД-09-326/02.02.2015г. на Кмета на Столична община  и на основание чл.30 ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС , чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен общински имот за срок до 10 години както следва:

1.1.Помещение с площ 20 кв.м., намиращо се в район „Надежда“ кв.Требич, ул. Латин Колев №29,АОС727/1999г. в сграда с идентификатор 68134.1332.293.1 с предназначение  за зъболекарски кабинет.

Начална конкурсна  наемна цена  230,00 лв./ месечно  без ДДС

            2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  от 06.03.2015 г. до  06.04.2015г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване  от 06.03.2015 г.до 16,30 ч. на 06.04.2015 г. / включително/

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 07.04.2015 г. в заседателната зала.

7. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

8.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

9. Оглед на общинското помещение  може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00ч.

 Гл. експерт „РКТД“:

                                    /Л.Захариева/