Новини

<< Към всички новини

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ за потребители/жители на район „Надежда“

04/05/2022

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ за потребители/жители на район „Надежда“

Район „Надежда“ на Столична община в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“ , в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на документи за заемане на длъжност „Социален асистент“.

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домащна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в недтрудоспособна възраст в невъзможнодт за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ за:

1. самообслужване;

2. движение и придвижване;

3. промяна и поддържане на позицията на тялото;

4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

5. комуникация.

 

Потребители на социалната услуга, съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги „Асистентска подкрепа“ се предоставя на следните целеви групи:

1.      лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 

2.       деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Кандидатите за длъжността „Социален асистент“ заявяват желанието си да предоставят услуга „Асистентска подкрепа“ по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

1.      Заявление – декларация  от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие /по образец/

2.      Документ за самоличност – за справка

3.      Автобиография

4.      Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование

5.      Декларация – съгласие за обработка на лични данни /по образец/

6.      Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

7.      Служебна бележка от месторабота / ако кандидатът работи – ако е приложимо

8.      Други: ……………………………………………………………………..

 

/ТЕЛК документ удостоверяващ намалена трудоспособност или медицинска епикриза , документи по преценка на лицето/

 

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители

 

Документи от кандидатите за длъжността „Социален асистент“, желаещи да предоставят социални услуги по „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в деловодството на район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов №55 от 8.30ч. до 17.00ч.

Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на район „Надежда“ – Столична община на адрес: http://www.so-nadejda.com

 

За допълнителна информация: 02 495 11 50, 02 495 11 72