<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-302/ 24.03.2022г. на Гл. архитект на СО за нареждане служебно изработване на проект за ПУП - проект за план за регулация и застрояване по реда на чл.22, ал.8 във връзка с чл.16 от ЗУТ в обхвата на УПИ V“ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА“ и УПИ XVIII