<< Към всички обяви и съобщения

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.София, район Надежда, кв.Требич, ул.“Латин Колев“ №29, представляваща помещения

23/03/2022

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр. София -1220, ул.„Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

         На  основание  чл.31, ал.2 и ал.3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА20-РД09-2281/07.02.2020г. на кмета на Столична община и чл.46, ал.1, и т.12 от ЗМСМА:

            1. Обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.София, район Надежда, кв.Требич, ул.“Латин Колев“ №29, представляваща помещения (кабинет и чакалня) с площ 38,24кв.м. заедно с прилежащите идеални части, представляващи 3,60кв.м. от общите части на сграда с предназначение за здравно заведение с идентификатор 68134.1332.293.1 с АОС №3327/2019г.

Специфично конкурсно условие –  за здравно заведение.

            Начална конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО: 79,50 лв. (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов” №55, стая - 101 КАСА от 24.03.2022г. до 26.04.2022г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00ч. всеки работен ден.

            3. Цена на конкурсната документация е 60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00/сто/ лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж 1 фронт офис- деловодство, до 26.04.2022г. / включително/ от 08,30ч. до 17,00ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и е обявена на информационното табло в сградата на район Надежда.

7. Оглед на общинският имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 27.04.2022г. от 10,00ч. в сградата на район „Надежда”, гр.София, ул.Кирил Драгов №55 етаж 3.

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срока за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

 

За информация: 024951139,60- РКТД