,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обявено изработването на проект за ПУП за „Изменение плана за регулация и застрояване на м. НПЗ “Илиянци-запад“ и м. „Илиянци“

Публикувано на: 05/02/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.128, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“ бр.9 от 03.02.2015г. е обявено изработването на проект за ПУП за „Изменение плана за регулация и застрояване на м. НПЗ “Илиянци-запад“ и м. „Илиянци“ в обхвата на бул. „Рожен“ от жп линия Биримирци-Волуяк до „Северна скоростна тангента“. На осн. чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез р-н „Надежда“.