Новини

<< Към всички новини

Информация във връзка с публикация на гражданска организация „Спаси София“, за „изникването на 8 етажен блок на терен, предвиден за паркинг“ в ж.к „Толстой“

23/02/2022
Card image cap

Във връзка с публикация на гражданска организация „Спаси София“, за „изникването на 8 етажен блок на терен, предвиден за паркинг“ в жк „Толстой“, ви информираме, че изнесената информация е , неточна, непълна и неактуална спрямо издадените административни актове.

На 17 февруари 2022 г., главният архитект на гр. София Здравко Здравков отказа да одобри проекта за преотреждане на ПУП-ИПРЗ на УПИ-III „за етажен и подземен гараж“ в нов УПИ III-2127 за „ЖС и ПГ“ и предвиденото в него ново застрояване. Заповедта е публично достъпна на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“.( https://nag.sofia.bg/)

Хронология на административната преписка:

• През 2020 г. , в Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило проектно предложение за ПУП-ИПРЗ на УПИ-III „за етажен и подземен гараж“ с цел преотреждането му в нов УПИ III-2127 за „ЖС и ПГ“

• Изработването на проекта е разрешено със Заповед на главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков

• През м. август 2021 г., район „Надежда“ организира две обществени дискусии по реда на чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията, за съобщаване на заинтересованите лица и получаване на становища.

• След като се запознах с внесените писмени становища от жителите на района, изпратих официално становище до Направление „Архитектура и градоустройство“, което гласи, че проектът е нецелесъобразен и предлагам да се запази предназначението на УПИ III „за етажен и подземен гараж“.

• Със Заповед РА50-166/17.02.2022 г. на главен архитект на Столична община се дава отказ за одобряване на съответния ПУП-ИПРЗ. Тя се базира на анализа на всички внесени по преписката становища , искания и възражения, както и становището на район „Надежда“. В нея се прави обоснован извод, че запазването предназначението на ПУП-ИПРЗ на УПИ-III „за етажен и подземен гараж“ е изцяло в обществен интерес.

Задачата на общинската администрация е да реализира обществени обсъждания с участието на всички заинтересовани страни, като тежестта на обществената дискусия да бъде в по-ранна фаза. По този начин обществеността се запознава с бъдещите предвиждания на измененията на плановете за регулации и застрояване. В допълнение, гражданите могат да използват цялостната технологична платформа за управление на административния процес на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

На изображението в публикацията на гражданската организация „Спаси София“, се създава поредна заблуда, тъй като обемният модел на сгради е разположен върху частен имот, за който няма внесено искане за промяна в предназначението му.