,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обявяване на ПУП на жк Надежда 3 и Надежда 4

Публикувано на: 10/12/2014
RSS
Print this page

На осн. чл.128, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че изработения проект за подробен устройствен план на м. „Надежда 4“ и м. „Надежда 3“  е обявен в Държавен вестник бр.101 от 09.12.2014г.

На осн. чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обявяването му в Държавен вестник чрез р-н „Надежда” – Столична община.

http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni/2014/PRZ_Nadezhda_3/ 

Заповед 1

Заповед 2

Заповед 3

http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni/2014/PRZ_Nadezhda_4/ 

Заповед 1

Заповед 2

Заповед 3