<< Към всички обяви и съобщения

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс, за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София