<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД22-РА50-2/ 14.01.2022 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на изменение на ПУП – Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват УПИ ХIV-942 и УПИ ХV-2841, кв. 132, м.“ж.к. Надежда 1а и 1б”, СО – район „Надежда