,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурси - преместваеми обекти

Публикувано на: 29/10/2014
RSS
Print this page

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  организира и провежда конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.1 т.2,  чл.30, ал.1 и  чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, чл.17, ал.4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни   елементи   и   за   рекламната   дейност   на   територията   на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/ и заповед №  СО -РД-09-08-84/18.08.2014г. на Кмета на Столична община.

1.Схема № 21  за разполагане на един преместваем обект, попадащ в кв.10, м.“НПЗ Илиянци - запад“ по плана на гр.София, бул.“Рожен“ до входа на митницата, както следва:

 1.1. Обект №1   – павилион 1бр. – 24 кв.м.  – с предназначение – обработка на документи.

Начална конкурсна  месечнанаемна  цена – 72,00 лв.,  без ДДС.

 2.Схема № 39 за разполагане на четири преместваеми обекта, попадащи в кв.3, м.“бул.Ломско шосе“ пред магазин 3.4.5., както следва:

 2.1. Обект №1 – 6кв.м. – с предназначение за продажба на цветя.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00лв., без ДДС.

1.2 Обект №2 – 6кв.м. – с  предназначение за вестници .

 Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00лв., без ДДС.

 2.3. Обект №3 – 6кв.м. – с  предназначение за пакетирани хранителни стоки.

 Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00лв., без ДДС.

2.4. Обект №4 – 6кв.м. – с предназначение за продажба на промишлени стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00лв., без ДДС.

3. Схема №40 за разполагане на три преместваеми обекта, попадащи в кв.21, м.“бул.Ломско шосе“, бул.“Ломско шосе“ пред ОКИ „Надежда“, както следва:

3.1 Обект №1 – 6кв.м. – с предназначение за вестници .

Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00лв., без ДДС.

3.2.Обект №2 – 6кв.м. – с  предназначение за продажба на цветя.

 Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00лв., без ДДС.

3.3. Обект №3 – 6кв.м. – с  предназначение за пакетирани хранителни стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00лв., без ДДС.

4.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от  29.10.2014 г. до 28.11.2014 г./включително/

3.Цена на конкурсната документация   е 60/шестдесет/ лева с включено ДДС.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 29.10.2014 г. до 28.11.2014 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

 6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

7.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 29.10.2014 г. до 28.11.2014 г. / включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.

8.Конкурсът ще се проведе на 01.12.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

9.В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД