<< Към всички новини

Заповед № РНД22-РА50-1/ 06.01.2022г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х-655 и УПИ IХ-656, кв.