,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обучение на 60 служители за изграждане на екип

Публикувано на: 22/10/2014
RSS
Print this page

 В периода 10-12 октомври 2014 г, в апарт хотел Лъки Банско се проведе обучение   на 60 служители на район „Надежда”, Столична община на тема  „Изграждане на екип”.  Семинарът беше реализиран в изпълнение на проект „Подобряване на професионалните умения  на служителите и развитие на административния капацитет на СО-район „Надежда” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и включваше теоретична и практическа част с основни теми:

-          Умения за екипна работа

-           Методи и подходи за преодоляване на стрес

-          Ефективна комуникация в отношенията служител-клиент

-          Ефективни вътрешно-организационни комуникации

    В допълнение на лекционното представяне, организаторите бяха предвидили презентация на  добри практики, практическо разработване на казуси и ролеви игри по основната тема – „Изграждане на екип”.

    Очакван резултат от проведеното обучение е оптимизиране ефективността на работата, мениджмънт и лидерство, както и управленски фокус в екипната работа.

Проект „Подобряване на професионалните умения  на служителите и развитие на административния капацитет на СО-район „Надежда” е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси” , Подприоритет2.2 :„Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11.

Снимки, можете да разгледате тук