,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
16 служители на район "Надежда" стартират чуждоезиково обучение по проект на ОПАК

Публикувано на: 16/09/2014
RSS
Print this page

На 16.09.2014 г. стартира чуждоезиково обучение на общо 16 служители на район "Надежда", Столична община в рамките на проект "Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район «Надежда», финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".
Те ще преминат курс по английски език в ниво А 1 и ниво А 2 от Общата европейска езикова рамка, разпределени в Дейност 3 от проекта.
Общата цел на проекта е повишаване на административния капацитет на общинската администрация на СО район „Надежда” чрез обучение за развитие на ключови компетентности в съответствие със съвременните изисквания за качество и ефективност на извършваните дейности.

Снимки, можете да разгледате тук