,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
РАЙОН „НАДЕЖДА” ПОДАДЕ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Публикувано на: 27/03/2014
RSS
Print this page

На 15.05.2013 г., район „Надежда” подаде проектно предложение с наименование „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда» за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос    „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и  ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.

В рамките на проекта  ще бъдат подобрени  професионалните умения на служителите и ще се акцентира на развитието на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда». Общият размер на исканата безвъзмездна помощ е 88 387,46 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца.

Проектът се финансира от  Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.