,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ОПАК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТ НА РАЙОН „НАДЕЖДА”

Публикувано на: 28/03/2014
RSS
Print this page

На 5 септември 2013 г., УО на ОПАК обяви, че 119 нови проекта  ще получат финансиране по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).

Приключи работата на оценителната комисия по открита процедура за подбор на проекти по приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.  От общо 138 кандидати, успешно преминали всички етапи на оценка са 119 проекта.

Одобрено за финансиране е проектно предложение с наименование „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда» .

В рамките на проекта   ще се акцентира на развитието на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда». Общият размер на одобрената безвъзмездна помощ е 88 137,46 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца.

Проектът се финансира от  Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.

Списък на одобрените проекти по процедурата можете да намерите тук.