,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
РАЙОН „НАДЕЖДА” СКЛЮЧИ ДОГОВОР С УО НА ОПАК ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Публикувано на: 29/03/2014
RSS
Print this page

На 23  януари 2014 г.,  район „Надежда”, Столична община сключи Договор с УО на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).

    Наименованието на проекта е  „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда», приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. 

    В рамките на проекта   ще се акцентира на развитието на административния капацитет на  общинската администрация на СО район «Надежда». Общият размер на одобрената безвъзмездна помощ е 88 137,46 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца.

    Проектът се финансира от  Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.