Новини

<< Към всички новини

Компенсиране на разходите на родители за отглеждане и обучение на деца в предучилищното образование

02/11/2021

Компенсиране на разходите на родители за отглеждане и обучение на деца

 

За компенсиране на разходите, извършени за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас могат да кандидатстват в районната администрация по настоящ адрес на детето, със срок:

-        до 5 ноември 2021г. за получаване на компенсации за цялата  учебната 2021/22 година

-        до 5-то число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Необходимите документи се подават в район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“№55 , първи етаж - деловодство от 8.30ч. до 17.00ч.

             Документи от районната администрация:

1.      Заявление – Приложение №1, към чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места – линк към образец:

2.      Декларация за за родителско съгласие за дете във връзка с Приложение №1, към чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет – линк към образец:

 

 

Документи за прилагане:

1.      Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;

2.      Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

3.      Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;

4.      Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

5.      Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;

6.      Прeдавателно - приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;

7.      Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8.       Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;

9.      Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

 

Условия на които трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

1. Детето  е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето  не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или  по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 303 от 17 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средствата от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, поради липса на свободни места, приети с Постановление No 76 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, БР. 20 ОТ 2021 Г.)

ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РАВНОСТОЙНО МЯСТО