,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Представяне на проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район «Надежда»

Публикувано на: 11/09/2014
RSS
Print this page

    На 11.09.2014 г., в 10.00 ч., в Пресклуб БТА се проведе встъпителна пресконференция във връзка с проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО - район «Надежда», финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", договор  № 13-22-72/23.01.2014 г.

    Участие в събитието взеха Анелия Георгиева, координатор на проекта, Мая Благоева, счетоводител на проекта, Цветелина Стефанова, технически сътрудник на проекта, представители на районни администрации на Столична община, журналисти, представители на бизнеса и граждани. 

    Екипът на проекта от страна на район „Надежда” представи основните параметри на проекта: общите и специфични цели, бюджет в размер на 87 497,46 лева (с корекция), период на изпълнение – 9 месеца и целева група  на проекта – 60 служители на район „Надежда”, Столична община. 

   Основен акцент в презентацията бяха предварителният прецизен анализ на потребностите на служителите, както и тематиката на специализираните обучения  за подобряване на ключовите компетенции и повишаване на квалификацията на служителите.   Приоритетни  теми в общо 31 проведени курсове в Институт по публична администрация са:

 –        Управленски умения в администрацията

–        Изграждане на умения по ИКТ компетентности

–        Управление на човешките ресурси

–        Правни аспекти и управление на административната дейност.

–        Изграждане на ефективни комуникации в администрацията

–        Изграждане на умения за комуникация в общо европейското пространство

–        Финансово и стопанско управление    

-          Умения за работа в екип

Бенефициентът е направил заявка за други специализирани обучения (извън Каталога на ИПА), сред които:

-          Обучение по английски език ниво А1 и А2 от Обща европейска езикова рамка

–        Обучение за работа с Autocad за служители от специализираната общинска администрация.

–        Изграждане на умения за работа с медии

–        Обучение за създаване на умения за организиране работата на служителите от СО район Надежда с цел подобряване на взаимодействието между  различните отдели и служители.

       Присъстващите на встъпителната пресконференция бяха запознати с конкретните дейности, които включва проекта, както и очакваните резултати от тяхната реализация. Организаторите предоставиха рекламни брошури на аудиторията.

    Участниците се възползваха от предоставената възможност и зададоха въпроси, споделиха мнение с екипа, които ще послужат  при изпълнение на конкретните дейности.

Линк към Презентация за проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО - район «Надежда» - ТУК

Снимки, можете да разгледате тук.