<< Към всички новини

Заповед №РНД21-РА50-36/ 27.10.2021г. на Гл. архитект на СО-район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/-Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ ХVII–748„ЗА ЖС“, УПИ ХVI–752„ЗА ЖС“ и УПИ ХV–753„ЗА ЖС“, кв.52, м.“