<< Към всички обяви и съобщения

Важна инф. за временно освобождаване-изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица-наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за упр. на публични предприятия

23/09/2021

Решение № 580 от 09.09.2021 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4