,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява-удължаване на срок за конкурс

Публикувано на: 08/08/2014
RSS
Print this page

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД – 09- 1239/29.04.2013 г. на Кмета на Столична община , чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с протокол №1/06.08.2014 г. на комисия назначена със заповед № РД -09-290/06.08.2014г. на Кмета на район „Надежда“ и заповед №РД-09-293/07.08.2014г. на Кмета на СО район „Надежда“

 Удължава се  срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни  имоти/терени/ общинска собственост до 16,30 ч. на 21.08.2014 г./включително/  както следва:

1. Терени за разполагане на преместваеми обекти по Схема №43 за разполагане на 2/два/ броя павилиони в общински имот с идентификатор 68134.1384.2055 намиращи се в УПИ ІІІ, кв.233, м.  „Момкова махала” , ж.к.“Надежда ІV“ до бл.422., АОС №2125/20.11.2013 г.

             1.1.Терен №1 -  Продажба на цветя  - 12,00 кв.м.

             Начална наемна цена 42,00 /четиридесет и два/лева /без ДДС/

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  до 16,30 ч. на 21.08.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 21.08.2014 г./включително/

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 22.08.2014 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на терените предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.