,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява-удължаване на срок за конкурс

Публикувано на: 08/08/2014
RSS
Print this page

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СО-РД-09-1135/14.03.2014г. на Кмета на Столична община и протокол №1/05.08.2014г. на комисия назначена със заповед №РД-09-289/05.08.2014г. на Кмета на район „Надежда“ и чл.46, ал.1 т.12 от ЗМСМА и заповед №РД-09-291/07.08.2014г. на Кмета на район „Надежда“.

1. Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти /терени/ общинска собственост до 16:30ч. на 21.08.2014г./включително/, както следва:

1.3. Общински терени, намиращи се в м. бул.Ст.Димитров, поземлен имот с идентификатор68134.1382.2028, по действащ регулационен план намиращи се в кв.12 за ожс, магазини, училище, църква и озеленяване, схема 42, АОС 2131/15.11.2013 г. , ж.к. „Надежда-ІІ ч.“за разполагане на 3/три/ броя павилиони. /ул.”Република” и ул.”Добри Чинтулов”/.

Павилион №3 – Бърза закуска – 24кв.м., открита търговка площ 6,00кв.м.

- Начална наемна цена 78,00 /седемдесет и осем / лв. без ДДС /Включваща : - 72,00 лв. на месец за закрита търговска площ -  и 6,00 лв.  за открита търговска площ./

                2. Място за закупуване на конкурсната документация- СО- район „Надежда“, гр.София, ул.“Кирил Дрангов“ №55, стая 100 каса до 16:30ч. на 21.08.2014г /включително/.

            3.Цена на конкурсната документация – 60,00 /шестдесет/ лева с включено ДДС.

            4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 /сто/лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда“, ул.“Кирил Дрангов“ №55, 1-ви етаж фронт офис, срок на подаване до 16:30ч. на 21.08.2014г /включително/.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда“, гр.София, ул.“Кирил Дрангов“ №55 от 10:00ч. на 22.08.2014г. в заседателната зала.

7.Адресът и телефона на организатора: гр.София, район Надежда, ул.“Кирил Дрангов“ №55, стая 116, тел.:495-11-39,60,61.

8. Оглед на терените предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 8:30ч. до 16:30ч.