<< Към всички новини

Заповед № РА50-568/ 24.08.2021г. на Гл. архитект на СО за разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - проект за план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 68134.1356.2002, кв.25 б, м. „Требич-Стопански двор“