,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява-Удължаване на срок за конкурс

Публикувано на: 17/07/2014
RSS
Print this page

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД – 09- 08-31/25.04.2013 г. на Кмета на Столична община , чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с протокол №1.1/15.07.2014 г. на комисия назначена със заповед № РД -09-265/15.07.2014г. на Кмета на район „Надежда“ и заповед РД -09-271/ 17.07.2014 г. на Кмета на район „Надежда“:

 Удължава се  срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни  имоти/терени/   публична общинска собственост  до 16,30 ч. на 01.08.2014 г./включително/  както следва:

2. Схема № 2  за разполагане на три преместваеми обекта, попадащи в улична регулация на ул. Христо Силянов до бензиностанция  ШЕЛ, пред УПИ ІІІ кв.266 в кв.57, м. бул. Ломско шосе по плана на гр.София, одобрен заповед № РД-09-50-256/2006 г. на гл.архитект на гр.София, както следва:

            2.1. Обект №1   – 6  кв.м.  – за вестници и списания:

            Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00 лв., без ДДС    

2.3. Обект №3   – 6  кв.м.  – за търговия с цветя:

Начална конкурсна месечна наемна цена – 18,00 лв.,без ДДС          

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  до 16,30 ч. на 01.08.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 01.08.2014 г./включително/

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 04.08.2014 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на терените предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.