,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява-Удължаване на срок за конкурс

Публикувано на: 17/07/2014
RSS
Print this page

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД – 09- 08-19/03.04.2013 г. на Кмета на Столична община , чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с протокол №1/15.07.2014 г. на комисия назначена със заповед № РД -09-265/15.07.2014г. на Кмета на район „Надежда“ и заповед №РД-09-269/17.07.2014 г. на Кмета на район „Надежда“.

Удължава срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни  имоти/терени/ публична общинска собственост  до 16,30 ч. на 01.08.2014 г./включително/  както следва:

2. Схема № 11/12 за разполагане на преместваеми обекти попадащи в УПИ І, кв.278,местност Момкова махала, / ул. Търговска и ул. Ген. Никола Жеков/  по действащ ПР, одобрен със заповед №666/1961г. и заповед № РД -09-50-25/2001 г. на гл. архитект на СО.

            - терен №9  – 6  кв.м.  – търговия с плодове и зеленчуци .

Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м. без ДДС.

            5.Схема №20 за разполагане на преместваеми обекти, попадащи в улична регулация- нереализирано разширение на бул. Рожен, / колелото на автобус 83/ пред кв.10 м. НПЗ Илиянци – запад по действащ ПР, одобрен със заповед № РД -50-09-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на гр. София.

- терен №1  – 24  кв.м.  – кафене.

           Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  до 16,30 ч. на 01.08.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 01.08.2014 г./включително/

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 04.08.2014 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на терените предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.