,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява -удължаване на срок за конкурс

Публикувано на: 16/07/2014
RSS
Print this page

 

                На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №  РД – 09-179/19.03.2012 г. на Кмета на Столична община  и заповед № РД-09-263/15.07.2014г. на Кмета на район „Надежда“   и чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

 Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни  имоти/терени/  частна общинска собственост  до 16,30 ч. на 30.07.2014 г.  както следва:

 

1.2 Схема № 6 за разполагане на преместваеми обекти попадащи в УПИ – Х- за „КОО,ТП и озеленяване“ ,кв.15 м. Станке Димитров, кв. Надежда -3 ч.,/ ул.Алеко Богоридии срещу ОДЗ 24/ по плана на гр.София, одобрен със заповед  № РД-50-09-293/25.09.1985 г. и заповед № РД-09-50-193/16.02.2009 г. на гл.архитект на гр.София.

-  терен №3 – 12 кв.м. за нехранителни стоки.

 - терен№4 – 6 кв.м. за продажба на вестници и списания.

  Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м.  без ДДС.

 

1.3.Схема №7 за разполагане на преместваеми обекти попадащи в УПИ – І – за „жил.комплекс и гараж“, кв.11 м. Надежда по действащ ПР. / до блок 302/

 - терен №6 – 12 кв.м. за продажба на плодове и зеленчуци.

            Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м.  без ДДС.

               

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  до 16,30 ч. на 30.07.2014 г.

3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 30.07.2014 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 31.07.2014 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на терените предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.