<< Към всички новини

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-507/ 29.07.2021г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регула

11/08/2021

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com ; e-mail: info@so-nadejda.com

     На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-507/ 29.07.2021г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на УПИ VI-435, ПИ с идентификатор 68134.1387.2311, кв.860, м. „ж.к. Триъгълника“, СО-район „Надежда“.