Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-522/ 30.07.2021г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план - изменение

11/08/2021

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com ; e-mail: info@so-nadejda.com

 

     На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-522/ 30.07.2021г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на УПИ II-810, ПИ с идентификатор 68134.1381.810, кв.28, м. „ж.к. Толстой“, СО-район „Надежда“.