,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - разполагане на преместваеми обекти

Публикувано на: 04/07/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда“ на основание заповед № СО –РД-09-1239/29.04.2014г на Кмета на Столична община и на основание чл.30 ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, на основание чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост, обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми съгласно заповед РД -0-09-07/27.01.2011 г. на  Гл. архитект на Столична община  за срок до 5 години както следва:

1. Терени за разполагане на преместваеми обекти по Схема №43 за разполагане на 2/два/ броя павилиони в общински имот с идентификатор 68134.1384.2055 намиращи се в УПИ ІІІ, кв.233, м.  „Момкова махала” , ж.к.“Надежда ІV“ до бл.422., АОС №2125/20.11.2013 г.

            1.1.Терен №1 -  Продажба на цветя  - 12,00 кв.м. 

            - Начална наемна цена 42,00 /четиридесет и два/ лв. без ДДС

            1.2.Терен №2 – Продажба на вестници – 12,00 кв.м.

            - Начална наемна цена 42,00 /четиридесет и два/ лв. без ДДС

2. Терени за разполагане на преместваеми обекти по Схема №46 за разполагане на 3 /три/ броя павилиони в общински имот с идентификатор 68134.1377.1431, намиращи се в  УПИ ІІІ кв.8, ж.к. „Свобода“ /между бл.33,бл.38 и бл.39/, АОС 2126/20.11.2013 г.                                     

2.1.Терен №1 – Бърза закуска – 24,00кв.м., открита търговска площ – 6,00 кв.м.

- Начална наемна цена 66,00 /шестдесет и шест/ лв. без ДДС

            2.2.Терен №2 – Пакетирани захарни изделия – 12,00кв.м.

            - Начална наемна цена 36,00 /тридесет и шест/ лв. без ДДС.

2.3.Терен №3 – Продажба на плодове и зеленчуци – 12,00кв.м., открита търговска площ – 6,00 кв.м.

            - Начална наемна цена 42,00 /четиридесет и два/ лв. без ДДС.

3. Терен за разполагане на преместваем обект по Схема №49 за разполагане на 1/един/  брой павилион в общински имот с идентификатор 68134.1384.2088, намиращ се  УПИ ІV, кв.147, местност ”Надежда І” до бл.111, ж.к.“Надежда І“ АОС 2127/20.11.2013 г.

3.1.Терен №1 Бърза закуска – 24,00 кв.м., открита площ – 30,00кв.м.

 - Начална наемна цена 102,00 /сто и два/ лв. без ДДС

4.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч. ,от  04.07.2014 г. до 05.08.2014 г.

3.Цена на конкурсната документация   е 60/шестдесет/ лева с включено ДДС.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 04.07.2014 г. до 05.08.2014 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

 6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

7.Конкурсът ще се проведе на 06.08.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

8.В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД