,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс -отдаване под наем

Публикувано на: 03/07/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда“ на основание заповед № СО –РД-09-1135/14.03.2014г на Кмета на Столична община и на основание чл.30 ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, на основание чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост, обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти за разполагане на преместваеми обекти за срок до 10 години както следва:

1.По одобрени схеми съгласно заповеди № РД-09-09-07/27.01.2011г., №РД -09-09-40/04.06.2012г. и писмо АХ-08-00-484/08.11.2012г. на  Гл. архитект на Столична община :

1.1.Общински терен, намиращ се в м. „Свобода“, поземлен имот с идентификатор 68134.1376.2012, по действащ регулационен план УПИ І за жс,  кв.5, схема №30, ж.к. „Свобода” , ул.”443” до бл.20, АОС 2129/21.11.2013 г. за разполагане на павилион №1, с площ 20 кв.м. – за продажба на хранителни стоки.

                        - Начална наемна цена 60,00 /шестдесет/ лв. без ДДС

1.3. Общински терени, намиращи се в м. бул.Ст.Димитров, поземлен имот с идентификатор68134.1382.2028, по действащ регулационен план намиращи се в кв.12 за ожс, магазини, училище, църква и озеленяване, схема 42, АОС 2131/15.11.2013 г. , ж.к. „Надежда-ІІ ч.“за разполагане на 3/три/ броя павилиони. /ул.”Република” и ул.”Добри Чинтулов”/

Павилион  №1 -  Пакетирани захарни изделия - 12 кв.м.

 - Начална наемна цена 36,00 /тридесет и шест/ лв. без ДДС

            Павилион  №2 – Кафе -  12 кв.м.

- Начална наемна цена 36,00 /тридесет и шест/ лв. без ДДС

            Павилион  №3 – Бърза закуска -   24 кв.м., открита търговска площ 6,00 кв.м.            - Начална наемна цена 78,00 /седемдесет и осем / лв. без ДДС /Включваща : - 72,00 лв. на месец за закрита търговска площ -  и 6,00 лв.  за открита търговска площ./                                                      

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч. ,от  03.07.2014 г. до 04.08.2014 г.

3.Цена на конкурсната документация   е 60/шестдесет/ лева с включено ДДС.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 03.07.2014 г. до 04.08.2014 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

 6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

7.Конкурсът ще се проведе на 05.08.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

8.В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД