Новини

<< Към всички новини

Добри европейски практики бяха представени по време на международна конференция по проект SHEERenov

04/08/2021
Card image cap

Международна конференция „Енергийна ефективност в многофамилни сгради - моделът „обслужване на едно гише“ в България“ се проведе в гр. София на 23 юли 2021 г. Срещата е част от проект SHEERenov, който се финансира от Програма „Хоризонт 2020“. Основната му цел е да се разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги на принципа „на едно гише“ на територията на град София, като целта е в последствие този модел да се възпроизведе и в други градове. По този начин, проектът цели да подпомогне процеса на смяна на модела от 100% публична (финансова и административна) подкрепа към пазарно-ориентиран модел.

На конференцията присъстваха представители на районните и централна администрация на Столична община, експерти от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Клийнтех България, Българо-австрийска консултантска компания (БАКК), Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА),  Hungary – Global environmental and social business (GESB) /консултантска компания за развитие на околната среда, базирана в Унгария/, The Estonian Union of Co-operative Housing Associations (Естонският съюз на кооперативните жилищни асоциации), домоуправавители на етажни собствености и други.

 По време на срещата, беше представен напредъкът и добрите европейски практики, свързани с проект SHEERenov - предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на жилищните сгради.

 Конференцията беше открита от арх. Георги Коларов – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който заяви, че "Енергийното обновяване на сградния фонд в България трябва да бъде устойчив строителен процес, насочен за постигане, както на европейските цели в областта на екологията и икономиката, така и на по-добри условия на живот на гражданите". Арх. Коларов представи мерките за енергийна ефективност на сградите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, както и визията на МРРБ за бъдещо изпълнение на процеса. Новост ще бъде и въвеждането на „зелени обществени поръчки“ като базисен инструмент за постигане на устойчивост. Арх. Коларов допълни, че са предвидени реформи, които да подкрепят и улеснят изпълнението на проектите. Те включват създаване на звена „обслужване на едно гише“, информационна система за дигитализиране на данните по администриране и контролиране процеса на обновяване. На срещата, съветникът на министъра на регионалното развитие и благоустройство информира, че в бъдещата програма за енергийна ефективност сградите са разделени на два типа – с ниска или висока енергийна характеристика. Обектите с най-ниски и лоши показатели ще получат грант за саниране, докато за зданията с високи показатели се въвежда пилотно самоучастие.

Представителите на Столична община  Теодора Полимерова, директор на дирекция ''Климат, енергия и въздух'' и инж. Антония Новакова –началник-отдел „Климат и енергия“, съвместно с експертите от  Министерство на регионалното развитие и благоустройство презентираха „План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за периода 2021г.-2030г.“ и „Енергийната ефективност внедрявана от Столична община“. Те илюстрираха жилищния сектор в България на базата на анализ на Световната банка и представиха Европейския хоризонт по отношение на препоръките на Европейския съюз.

Клийнтех България представиха основните цели на проекта „SHEERenov“, които ще подпомогне процеса на смяна на модела на 100% публична подкрепа към пазарно-ориентиран модел чрез изпълнение на комплекс от дейности.

От своя страна, Българо-австрийска консултантска компания (БАКК)  презентира темата „Поуки от предишен опит (проекти/ програми), реализирани в България - успехи и предизвикателства за привличане на финансиране от търговски банки за енергийно ефективно обновяване на жилища“. В рамките на изказването,  бяха дискутирани следните проекти и програми: „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“, „Енергийно обновяване на българските домове“, „Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и на последно място защо е необходима смяна на модела от 100% БФП към съфинансиране от етажната собственост.

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) запозна присъстващите с различните предизвикателства, които ще се адресират с привличане на бизнеса в процеса и предизвикателствата пред бизнеса за ролята им на проектен мениджър и отговорите на проекта SHEERenov и увереността за успех.

Партньорите от Унгария и Естония отправиха важно послание на базата на техния успешен опит в годините: “нашите проблеми не са уникални“. Успехите в техните държави се дължат на факта, че решаването на предизвикателствата е започнало преди повече от две десетилетия.

Конференцията позволи на представителите на етажните собствености да дискутират и обменят информация с различни участници в процеса по обновяване на сградния фонд. Особено полезна комуникация и обратна връзка, те получиха от  партньорите от Унгария и Естония .

Органишзаторите обявиха, че предстоят Дни на отворените врати през месеците септември и/или октомври 2021 г., като в тези срещи заинтересованите лица ще имат възможност за детайлно запознаване с проекта.

Допълнителна информация за проекта : https://sheerenov.eu/

 

*Всички срещи и събития ще се планират и организират, според актуалната епидемиологична обстановка на територията на Република България.