,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Стартира програма „Зелена София” 2012

Публикувано на: 18/05/2012
RSS
Print this page
 1. На основание Заповед № РД-09-338/16.05.2012 г., издадена от столичния кмет г-жа Йорданка Фандъкова,  започна приемането на проекти по Програма ”Зелена София” 2012.

  Проектите се подават в деловодството на районна администрация „Надежда”, на адрес: ул. Кирил Дрангов 55 -  в периода от 18.05.2012 г. до 18.06.2012 г (включително).

  Насоки за кандидатстване по проект Зелена София 2012 -  район "Надежда" - виж ТУК

  В рамките на програмата,  се предоставят необходимите материали и оборудване за реализация  на проектите в натура.

  Според условията на проект „Зелена София” финансови средства не се предоставят директно на бенефициента.

  Безвъзмездна финансова помощ в натура получават конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови площи, прилежащи територии и локални зелени пространства /локални градини/ - общинска собственост; създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих.

  Размер на безвъзмездната помощ:

  Допустимият, максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в натура е, както следва:

  • за площ до 1000 кв.м /1 дка/ - до 2 000лв (с ДДС);
  • за площ от 1000 кв.м до 3000 кв.м / от 1 до 3 дка/ – до 3 000лв (с ДДС);
  • за площ над 3000 кв.м / над 3 дка/ – до 4 000 лв (с ДДС).

  Бенефициенти на Програмата са:

  • Етажни собствености по чл. 46 б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС;
  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

  Кандидатите следва да се запознаят със съдържанието на списък с материали и оборудване, придружен с ценоразпис, подготвен от Дирекция „Зелена система”, Столична община, който кандидатите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да ползват при подготовка на бюджета за съответния проект.

  Бюджетът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде представен в таблица в „Excel”, на български език, на електронен и хартиен носител, в съответствие с Приложение Б от Насоките за кандидатстване.

  Изпълнението на дейностите, предвидени във всеки проект не следва да продължава по-късно от края м.ноември на текущата година на одобряване на проекта.

  Лица за контакт:

  Район „Надежда”

  Александра Мирчева, еколог

  ул.“Кирил Дрангов” 55, ет.2, ст.202

  тел. 495 11 80

  e-mail: info@so-nadejda.com

   

  Дирекция „Зелена система”

  ул. „Петко Каравелов” 5

  Ет. 3; Стая: 5 и 6

  Всеки петък от 10,00 до 12,00 часd

  Телефони за контакт: 952 28 32; 952 24 96; 952 23 21;

  e-mail: so_green@abv.bg

   

  Допълнителна информация на сайта на Столична община. Директен линк: Тук!


  Програма „Зелена София” е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост, които да се изпълняват с доброволен труд от етажна собственост по чл. 46б от ЗУЕС, сдружения на собственици, вписани в регистъра п о ч л. 44 о т З УЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

  Програма „Зелена София” е разработена в съответствие с приоритетите и целите от Плана за развитие на Столична община 2007 – 2013г., за разширяване, опазване и поддържане на зелената система на Столична община, приет с Решение на СОС.

   

  Галерия от реализиран проект-Зелена София 2012

   

  1. Заповед Програма Зелена София
  2. Насоки за Кандидатстване
  3. Списък материално оборудване
  4. Правила за управление

  Формуляри за кандидатстване

  1. Приложение А - формуляр за кандидатстване
  2. Към формуляр за кандидатстване
  3. Приложение Б - бюджет
  4. Образец 1.1 - "Протокол и Решение на етажната собственост"
  5. Образец 1.2. - "Декларация"
  6. Образец 1.3 - "Регистрационна карта"
  7. Образец 1.4. - "Удостоверение"
  8. Образец 1.5. - "Декларация"