,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - отдаване под наем

Публикувано на: 16/06/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда“ на основание   заповед №СО-РД–09-1051/21.02.2014 г. на Кмета на Столична община  и на основание чл.30 ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС , чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен общински имот за срок до 10 години както следва:

1.1.Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  помещение на първи етаж –находящо се на адрес: р-н „Надежда“, бул.Ломско шосе №69, с идентификатор 68134.1386.387.1.3, АОС1446/2007г. с площ 36,33кв.м. – с предназначение – обслужваща дейност.

Начална конкурсна  наемна цена  291,00 лв./ месечно  без ДДС

            2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  от 16.06.2014 г. до  16.07.2014г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване  от 16.06.2014 г.до 16,30 ч. на 16.07.2014 г. / включително/

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 17.07.2014 г. в заседателната зала.

7. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

8.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.